វិញ្ញាបនបត្រ

រង្វាន់

វិញ្ញាបនបត្រ Hi-Tech Enterprice ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់តម្លៃឯកជនតាមខេត្ត Hi-Tech

សហគ្រាស​បច្ចេកវិទ្យា​ខ្ពស់​ខេត្ត

គុណវុឌ្ឍិ

ISO9001

វិញ្ញាបនប័ត្រ

CE

របាយការណ៍លិខិត-DLF

L340v2

ប៉ាតង់

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

៧៤០៣៥១៥

៧១៩៨៦០៤

១២៩៣៣៧៨៧

១២៧៧២៨៤៥

១២៩៤៤១៩៧