ការបង្ហាញរោងចក្រ

វីដេអូបង្ហាញ

រូបភាពបង្ហាញ

១-២
១-៤
weldering_1
ការបង្វិល rotor 2
ការបង្ហាញរូបភាព (3)
ការធ្វើតេស្តត្រាខ្យល់
ការបង្ហាញរូបភាព (6)
  • ការធ្វើតេស្តតម្រង (2)
  • ការធ្វើតេស្តតម្រង (1)
  • ការធ្វើតេស្តតម្រង (3)
  • រោងចក្រ (7)
  • ការបង្ហាញរោងចក្រ (6)
  • រោងចក្រ (8)
  • ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង 2D
  • ឧបករណ៍សាកល្បងខ្សែ